Vedtekter

VEDTEKTER
PARK- OG HAGEMASKINLEVERANDØRENES FORENING

(PHLF, stiftet 9. april 1987)(Revidert juni 2016) 

 

§ 1
Park- og Hagemaskin-Leverandørenes Forening (PHLF) er en forening for produsenter og importører av motoriserte park- og hagemaskiner i Norge. Formålet er å være kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter og overfor eksterne målgrupper. Foreningen skal ivareta bransjebedriftenes fellesinteresser, herunder arbeide for sunne forretningsmessige og kollegiale forhold. Det skal vises respekt for andre medlemmers representasjoner.  

§ 2
Som medlemmer av foreningen kan opptas norske produsenter eller importører av motoriserte park- og hagemaskiner, som omsetter denne slags varer engros til tilknyttede forhandlere. Søknader om medlemskap behandles av styret. Styrets innstilling sendes på høring til alle medlemmer. Endelig vedtak om opptak skjer i styret etter en høringsperiode på 14 dager.  

§ 3
Medlemskap kan opphøre:   a): Ved skriftlig utmeldelse innen 1. juli med virkning fra årets slutt, b): Ved eksklusjon for ukollegial opptreden. Eksklusjonen må i tilfelle vedtas på en generalforsamling med ¾ flertall av medlemmer som har stemmerett etter vanlige habilitetsregler. c): Hvis medlemmer ikke lenger omsetter de produkter som er angitt i § 1, opphører medlemskap automatisk.  

§ 4
Foreningens organer er:   Generalforsamlingen, medlemsmøter og styret.  
- Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel til hvert medlem. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene. For innkalling til ekstraordinær generalforsamling gjelder samme frister som for ordinær generalforsamling.  
- Medlemsmøtet innkalles etter vedtak av styret, ellers krav fra minst to medlemmer.  
- Styremøter holdes i den utstrekning saksmengden tilsier det.

Møter kan avholdes som ordinære møter med fysisk oppmøte, telefonkonferanser, elektronisk(pr. mail) eller ved bruk av andre hensiktsmessige kommunikasjonsformer.  
Generalforsamlingen behandler styrets beretning, regnskap, avsluttet pr. 31. desember med revisjonsrapport, styrets forslag til budsjett for det nye år, valg av styre, revisor, valgkomite og eventuelle andre spesielle tillitsmenn. Dessuten behandles saker som styret eller medlemmene ønsker forelagt generalforsamlingen. Spesielle saker som ønskes behandlet bør være sendt styret senest 1 måned før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen treffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertall blant de møtende, dog unntatt når det gjelder søknader om medlemskap eller eksklusjonssaker.  

§ 5
Foreningen ledes av styret bestående av 5 medlemmer, hvert styremedlem oppfordres til å ha egen vararepresentant fra egen virksomhet for å sikre kontinuitet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen, og det bør tilstrebes en styresammensetning hvor respektive sektorer i bransjen er representert. Maksimal funksjonstid for formannen bør være 4 år i sammenheng.  

§ 6
Ordinær medlemskontingent i foreningen er kr. 200,- pr. år. Foreningens budsjett, vedtatt av generalforsamlingen, avspeiler faste ordinære kostnader i forbindelse med foreningens aktiviteter, og disse fordeles likt på foreningens medlemmer. Til dekning av kostnader i forbindelse med spesielle prosjekter, vedtatt av generalforsamling, medlemsmøte eller styre skjer innkreving etter samme fordelingsprinsipp som nevnt ovenfor.  

§ 7
Styret ansetter foreningens daglige leder/sekretær som leder foreningens kontor og daglige virksomhet i henhold til fastsatt instruks. Styrets formann og daglige leder/sekretær er meddelt signaturrett. Daglig leder/sekretær er meddelt prokura.  

§ 8
Forslag til endring av disse vedtekter må fremsettes skriftlig til styret senest 2 måneder før ordinær generalforsamling. Skal vedtektsendringer behandles på ekstraordinær generalforsamling, må forslag være innlevert til styret i tilstrekkelig tid til at forslaget kan medfølge innkallingen. Vedtekts-forandring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.  

§ 9
Oppløsning av foreningen må besluttes av generalforsamling med minst ¾ flertall blant foreningens medlemmer. I forbindelse med oppløsningen bestemmer generalforsamlingen hvordan det skal forholdes med foreningens formue.